top of page

Tilskud til befordring og drift af bil - et fælles kursus for børne- og voksen- samt hjælpemiddelafdelingen.

Tag din kollega fra den anden afdeling under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed og få fornyet inspiration til at udarbejde rutiner og procedurer for tilskud til befordring og drift af bil.

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

Reglerne om befordring kan synes uendelige og uigennemskuelige, idet de strækker sig over flere sektorer og love. Nogle af dem spiller fint sammen, mens andre kræver en grundigere vurdering, før vi kan træffe afgørelse om dækning af befordringsgodtgørelse eller tilskud til drift af bil til borgere og familier med børn med handicap. 

Dette kursus tager udgangspunkt i netop denne vurdering, nemlig behovet for procedurer og klare retningslinjer, så beregningsgrundlag og dækning bliver gennemskuelig for borgere såvel som for medarbejdere.

Det er for mange kommuner mest hensigtsmæssigt at bestille kurset hjem til kommunen fremfor at sende udvalgte medarbejdere afsted på et åbent kursus. Derfor er kurset taget af kalenderen, og udbydes i 2023 kun ude i kommunerne, hvor de relevante afdelinger kan få en fælles undervisning og deltage i fælles drøftelser.

Hvor, hvornår og hvor meget Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

  • I står for lokale og forplejning, mens vi har ansvaret for undervisning og undervisningsmateriale
  • Der er undervisning fra kl. 9.00 - 16.00  - gerne med morgenkaffe fra kl. 8.30, så folk kan ankomme og få snakket af, inden vi starter.

Indhold og udbytte Vi lægger ud med et kig på regler og rammer i serviceloven, folkeskoleloven, sundhedsloven og ligningsloven for befordring af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse, så det bliver tydeligt, hvornår udgiften kan anses for at være en nødvendig merudgift efter servicelovens § 41 eller § 100. Derefter kaster vi os over:

  • de særlige udfordringer der opstår, når en borger eller en forælder til et barn eller en ung søger tilskud til drift af en handicapbil, der er bevilget med tilskud efter servicelovens §114
  • Ankestyrelsens nyeste principafgørelse om befordring og drift af bil
  • en systematisering af sagsbehandlingen, så det bliver klart for såvel kommune som borger og familie, i hvilke tilfælde der kan ydes tilskud til drift af bil, og hvordan tilskud kan beregnes.

På baggrund af temadagen vil I kunne udarbejde kvalitetsstandarder, procedurer og rutiner, så det bliver tydeligere, hvad der skal være opfyldt, for at der kan træffes en afgørelse om tilskud.

Tag din kollega fra den anden afdeling under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed og få fornyet inspiration til at udarbejde rutiner og procedure for tilskud til befordring og drift af bil.  

Målgruppe Kurset retter sig mod sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet, der skal vurdere og træffe afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 eller § 100.  

Desuden er dagen relevant for sagsbehandlere fra hjælpemiddelafdelingen, der skal træffe afgørelse om støtte til bil efter servicelovens § 114, og som kan have behov for at få indblik i reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til drift af handicapbil.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  Dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser og debat i plenum.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page