top of page

Servicelovens § 76 og § 76a - om efterværn og opretholdt anbringelse

Hvornår er den unge omfattet af efterværn § 76... Og hvem kan få opretholdt anbringelse efter § 76a... Hvem skal handle og hvem skal betale - og meget andet...

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

Reglerne for efterværn og opretholdt anbringelse er ikke altid lige gennemskuelige, og da der ofte er flere kommuner og flere afdelinger inde over vurderingerne, er det nødvendigt at få hånd om reglerne og få en procedure for arbejdet med disse sager.

Der er mange hensyn og mange spørgsmål

  • Hvilke unge er omfattet af hvad, og hvad gør vi, hvis den unge ikke anses for omfattet eller ikke vil modtage indsatsen?
  • Hvem har kompetencen til at træffe afgørelse og efterværn efter § 76, og hvem kan træffe afgørelse om opretholdt anbringelse efter § 76a, og hvad gør vi ved uenighed?

En bevilling af efterværn for en udenbys ung kan have store konsekvenser for hvem, der på sigt skal betale for borgerens støttebehov, så det er vigtigt at kende regler og praksis for efterværn, handlepligt og refusion. Servicelovens er for nogle år siden suppleret med bestemmelsen for de unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er anbragt i plejefamilie, men reglerne for handle- og betalingspligten er i § 76a væsentligt anderledes end for § 76.

Indhold:  Vi har sammensat en kursusdag, hvor vi grundigt gennemgår betingelserne i servicelovens §§ 76 og 76a og kommer omkring emnerne

  • hvem er omfattet af § 76
  • hvem er omfattet af § 76a
  • hvem har kompetencen til at træffe afgørelsen for de 2 bestemmelser
  • hvilke konsekvenser får det, hvis den unge er anbragt i vores kommune af en anden kommune
  • hvilke konsekvenser får det, hvis kommunen har anbragt den unge i en anden kommune
  • hvad sker der med refusionen, hvis den unge af egen drift flytter kommune
  • i hvilke situationer kan en kommune søge refusion – i hvilke tilfælde kan kommunen være forpligtet til at overtage uden refusion … og mange andre spændende spørgsmål

Vi tager et kig på hvordan arbejdet med efterværn og opretholdt anbringelse kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så den unge inddrages i sin sag, og vi sikrer, at de særlige sagsbehandlingsregler følges.

Undervejs inddrager vi relevant publikationer og principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne.

Målgruppe:  Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal vurdere og træffe afgørelse, om en ung er omfattet af reglerne i servicelovens § 76 om efterværn eller af § 76a om opretholdt anbringelse samt medarbejdere, der skal overtage sager fra egen kommune eller andre kommuner, hvori der er truffet afgørelse efter § 76.

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen. Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.

Underviser: Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. priser, rabatter og praktiske informationer her

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page