top of page

Barnets Lov §§ 113 – 121 Ungestøtte og opretholdt anbringelse

Hvornår er den unge omfattet af ungestøtte § 114 – 116 ... Hvem kan få opretholdt anbringelse efter § 120 ... Hvem skal handle og hvem skal betale – og meget andet...

Dato aftales

Stedet aftales

Yderligere information

Reglerne for efterværn og opretholdt anbringelse har holdt flyttedag og ligger nu i barnets lov §§ 113 – 121 med et nyt navn, Ungestøtte og Opretholdt døgnophold. Reglerne ligner de tidligere regler med enkelte omformuleringer, og de kan fortsat være udfordrende for kommunerne at navigere i.  Da der ofte er flere kommuner og flere afdelinger inde over vurderingerne, er det nødvendigt at få hånd om reglerne og få en procedure for arbejdet med disse sager. Der er mange hensyn og mange spørgsmål

  • Hvilke unge er omfattet af hvad, og hvad gør vi, hvis den unge ikke anses for omfattet eller ikke vil      modtage indsatsen?
  • Hvem har kompetencen til at træffe afgørelse om ungestøtte efter § 114, hvem kan træffe afgørelse om opretholdt døgnophold efter § 120, og hvad gør vi ved uenighed?

En bevilling af unge støtte for en udenbys ung kan have store konsekvenser for hvem, der på sigt skal betale for borgerens støttebehov, så det er vigtigt at kende regler og praksis for handlepligt og refusion. Servicelovens er for nogle år siden suppleret med bestemmelsen for de unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er anbragt i plejefamilie, og også disse regler videreføres i barnets lov. Men reglerne for handle- og betalingspligten er i § 120 væsentligt anderledes end for § 114.

Indhold:  Vi har sammensat en kursusdag, hvor vi grundigt gennemgår betingelserne i barnets lov §§ 113 – 121 og kommer omkring emnerne

  • hvem er omfattet af § ungestøtte efter § 114
  • hvem er omfattet af § 120
  • hvem har kompetencen til at træffe afgørelsen for de 2 bestemmelser
  • hvilke konsekvenser får det, hvis den unge er anbragt i vores kommune af en anden kommune
  • hvilke konsekvenser får det, hvis kommunen har anbragt den unge i en anden kommune
  • hvad sker der med refusionen, hvis den unge af egen drift flytter kommune
  • i hvilke situationer kan en kommune søge refusion – i hvilke tilfælde kan kommunen være forpligtet til at overtage uden refusion … og mange andre spændende spørgsmål

Vi tager et kig på hvordan arbejdet med ungestøtte og opretholdt døgnophold kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så den unge inddrages i sin sag, og vi også sikrer overholdelse af de særlige sagsbehandlingsregler – herunder de nye regler i barnets lov §§ 18 – 20.

Relevante publikationer og principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå, og dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne.

Målgruppe:  Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal vurdere og træffe afgørelse, om en ung er omfattet af reglerne i barnets lov §§ 113 – 121 om ungestøtte eller opretholdt døgnophold samt medarbejdere, der skal overtage sager fra egen kommune eller andre kommuner, hvori der er truffet afgørelse efter disse paragraffer.

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen. Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.

Underviser: Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv. 

Læs mere om priser, rabatter og praktiske informationer her 

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page